Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
分类查询
分类查询 > 语种 > 中文简体
   
阿拉伯语   •   亚美尼亚语   •   中文简体   •   中文繁体   •   克罗地亚语   •   捷克语   •   荷兰语   •   英语   •   世界语   •   法语   •   德语   •   希腊语   •   希伯来语   •   匈牙利语   •   印尼语   •   意大利语   •   日语   •   哈萨克语   •   韩语   •   拉丁语   •   蒙古语   •   挪威语   •   波斯语   •   波兰语   •   葡萄牙语   •   俄语   •   塞尔维亚语   •   西班牙语   •   瑞典语   •   塔吉克语   •   泰语   •   土耳其语   •   乌克兰语   •   乌尔都语   •   越南语
本分类有 212 部词典 共22页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-11-21    词条总数: 58715    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2009-01-03    词条总数: 40174    推荐: 4

发行版本: 1    更新日期: 2008-12-04    词条总数: 32164    推荐: 4

作者: 陈建东    发行版本: 1    更新日期: 2009-01-01    词条总数: 2100    推荐: 4
本词典是专为公路工程服务的

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-12-07    词条总数: 203705    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-12-07    词条总数: 134844    推荐: 4

作者: Bingjun Zhang    发行版本: 1    更新日期: 2008-03-29    词条总数: 10229    推荐: 4

作者: ren    发行版本: 1    更新日期: 2008-09-02    词条总数: 16400    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-12-07    词条总数: 288730    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-11-21    词条总数: 213286    推荐: 4

本分类有 212 部词典
共22页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved