Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
更新列表
总词典数: 442 共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
标题 推荐6 发行版本 更新日期 说明
开放汉挪词典 4 1 2009-12-30
微软术语翻译表 4 1 2007-11-21
微软计算机辞典 4 5 2008-10-03
意汉汉意词典 4 2 2012-01-14
意汉词典 4 1 2012-01-15
意汉鞋业名词 4 1 2009-04-15
成语词典 4 1 2008-05-10
拉丁语-汉语词典 4 1 2008-10-29
摩根士丹利金融词汇表 (英-汉) 4 1 2008-10-15
文件扩展名辞典 4 1 2010-11-03
新东方词根词缀词典 4 1 2008-08-18
新日汉大辞典 4 1 2007-12-01
新概念英语句典 4 4 2008-10-12
日汉速查词典 4 1 2009-10-09
暖通空调英汉词典 4 1 2009-11-08
共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved