Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
更新列表
总词典数: 443 共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
标题 推荐6 发行版本 更新日期 说明
Wikipedia English - Free Encyclopedia 2006.5 2008-11-20
WordNet English Dictionary 3 2007-11-16
WordNet Online 3.1 2011-08-08
中华成语大词典 1 2008-10-13
互动百科 2 2014-08-16
元照英美法词典 1 2008-10-12
元照英美法词典 (繁) 1 2008-10-12
北京奥运中文菜单英文译法 1 2008-08-08
古汉语常用字字典 5 2008-05-28
句酷双语例句 2 2012-05-10
句酷英语例句 2 2013-03-16
国际标准汉字大字典 1 2007-11-16
家庭实用菜谱 2 2008-01-21
岩土专业英汉词汇 2004 2008-12-04
康熙字典 1 2008-01-02
共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved