Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
更新列表
总词典数: 443 共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
标题6 推荐 发行版本 更新日期 说明
English-Swedish Dictionary 4 1 2007-12-05
English-Thai Dictionary 4 1 2008-02-28
English-Turkish Dictionary 4 1 2007-12-03
English-Vietnamese Dictionary 4 1 2007-12-05
Esperanto-English Dictionary 4 1 2008-09-04
FOLDOC Computing Dictionary 1 2008-09-02
Free English-Vietnamese Dictionary 1 2007-12-05
Free Vietnamese-English Dictionary 1 2008-01-22
Free 汉越词典 1 2007-12-05
Freedict English-Hungarian Dictionary 4 1 2008-09-21
Freedict Hungarian-English Dictionary 4 1 2008-09-21
French & English to Persian Epistemological Dictionary 4 1 2009-04-19
French Morphology and Phonetics 4 2 2008-10-06
French-English Dictionary 4 1 2007-12-02
Fundset 德汉词典 4 2 2009-10-09
共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved