Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
更新列表
总词典数: 442 共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
标题6 推荐 发行版本 更新日期 说明
Norwegian-English Dictionary 4 1 2008-09-04
OVDP Czech-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP French-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP German-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Italian-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-11-01
OVDP Japanese-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Korean-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Norwegian-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Portuguese-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Russian-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Spanish-Vietnamese Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Vietnamese-French Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Vietnamese-German Dictionary 4 1 2008-07-07
OVDP Vietnamese-Russian Dictionary 4 1 2008-07-07
Oil and Gas Field Glossary 4 1 2009-08-20
共30页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved